Adatkezelési tájékoztató

SZERKESZTÉS LEZÁRVA: 2018. ÁPRILIS 21.

Társaságunk adatkezelőként a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza, adatfeldolgozóként pedig az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
Az adatkezelés a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
Az adatfeldolgozás technikai jellegű adatkezelés, az adatok feletti rendelkezési és döntési joggal nem rendelkezik.
Személyes adatnak minősül az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Társaságunk adatkezelőként és adatfeldolgozóként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében.

I.
Társaságunk a GDPR 13. cikke alapján az alábbi tájékoztatást adja az érintett személyek részére:

Az Adatkezelő adatai

Cégnév: INIT 2000 Kft.
Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Ady E. u. 43.
Weblap: www.init.hu
Kapcsolattartó: Mikla József
Telefon: 06-92/511-782
E-mail: info@init.hu

Adatfeldolgozás

adatfeldolgozást végző cégek:

Zalabit Bt
tevékenysége: Weboldal készítés
elérhetősége: info@assembly.hu

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
tevékenysége: Tárhelyszolgáltatás
elérhetősége: https://tarhely.eu/ugyfeladmin/submitticket.php

Az adatfeldolgozó kizárólag olyan utasításokat hajthat végre, amelyek írásban rögzítettek.
Az adatkezelő és az adatfeldolgozó között kötelező írásbeli szerződést kötni, melynek tartalmaznia kell az adatkezelő által az adatfeldolgozónak átadott adatokat és az adatfeldolgozó azokkal végzett tevékenységét.
Titoktartás kötelezi a személyes adatok kezelésével foglalkozó munkavállalókat.
Az adatbiztonság garantálása érdekében az adatfeldolgozó végrehajtja a szervezési és technikai intézkedéseket.
Az adatfeldolgozó segíti az adatkezelőt abban, hogy teljesítse kötelezettségeit.
Az adatfeldolgozó az adatkezelő döntése alapján minden személyes adatot visszajuttat az adatkezelőnek vagy töröl, törli a meglévő másolatokat, egy kivétellel, ha a tagállami vagy az uniós jog az adatok tárolását írja elő.
Az adatfeldolgozó elősegíti és lehetővé teszi az adatkezelő által vagy az általa megbízott ellenőr segítségével végzett auditokat, helyszíni vizsgálatokat.
Amennyiben az adatfeldolgozó további adatfeldolgozó segítségét veszi igénybe, úgy őrá ugyanazok a kötelezettségek vonatkoznak, mint amelyek eredetileg a szerződés által létrejöttek az adatfeldolgozó és az adatkezelő között.

Adatvédelmi tisztviselő

– Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére

Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton a 8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 43. címre vagy elektronikusan az info@init.hu, ill. penzugy@init.hu címre küldheti. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által meghatározott címre.

Külföldi adattovábbítás

– általában nem történik külföldre adattovábbítás (csak az Európai Unión belül dolgozunk)

– Ha történik külföldre továbbítás: az adatokat az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívülre továbbítjuk: ebben az esetben sem sérülnek az érintetteknek adatvédelmi jogai, a védelem szintjének ugyanakkora marad.
Garanciái: a tanúsítvány és a magatartási kódex.
Kizárólag akkor továbbítunk személyes adatok az EGT-n kívüli területre, ha a harmadik ország megfelelő védelmi szintet képes biztosítani, melynek képességét az Európai Bizottság állapítja meg.
o Az EGT-n kívüli ország, ahová továbbítunk adatokat: Svájc.
Svájc rendelkezik a megfelelő szinttel, szerepel a Bizottság biztonságosnak tekinthető országok listáján.
o Az EGT-n kívüli ország, ahová továbbítunk adatokat: USA.
Az USA-ban a címzett Társaság biztosítja, hogy betartja a Privacy Shield megállapodásban lefektetett feltételeket.
vagy
Az USA-ban a címzett Társaság nem tudja biztosítani, hogy betartja a Privacy Shield megállapodásban lefektetett feltételeket, de a következő feltételeket teljesíti, és ez alapján továbbítható a személyes adat:
 a felek az Európai Bizottság által elfogadott adatvédelmi szerződés által meghatározott kikötéseket alkalmazzák vagy;
 az adatvédelmi hatóság által jóváhagyott kötelező erejű vállalati szabályokat alkalmaznak a felek (Binding Corporate Rules, BCR) vagy;
 olyan vállalkozásnak kerül továbbításra, mely már csatlakozott egy jóváhagyott magatartási kódexhez vagy;
 a vállalkozás jóváhagyott tanúsítási mechanizmussal rendelkezik.
o Az EGT-n kívüli ország, ahova továbbítunk adatokat, és amely nem szerepel a Bizottság biztonságának tekinthető listáján vagy az USA-ra vonatkozó fenti garanciák nem állnak rendelkezésre: …………..

 a garanciák hiányából fakadó kockázat: személyes adatok nem megfelelő védelme és jogosulatlan személyhez kerülés veszélye Kizárólag érintett kifejezett, írásbeli hozzájárulása esetén, mely hozzájárulás tartalmazza a kockázatra való tájékoztatást is vagy;
 a szerződés teljesítésének feltétele az adattovábbítás (a feltétel konkrét meghatározása) vagy;
 az adattovábbítása jogi igények érvényesítése, előterjesztése és védelme miatt szükséges vagy;
 létfontosságú érdek az adattovábbítás az érintett számára, és az érintett jogilag vagy fizikailag képtelen a hozzájárulás megadására vagy;
 a nyilvánosság tájékoztatását szolgálják a személyes adatok a tagállami vagy uniós jog értelmében.

II.
Társaságunk adatkezelésének célja, jogalapja, időtartama:

Adatkezelési célok

Társaságunk az alábbi célokból végez adatkezelést a jogszabályokkal összhangban:
a) szolgáltatási, fuvarszervezési tevékenység nyújtásához kapcsolódóan a szolgáltatást igénybevevőinek adatait az INIT 2000 Kft, mint jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezeljük;
b) lehetséges ügyfelek számára marketingtevékenység;
c) munkavállalók és pályázók adatainak kezelése (külön szabályzatban meghatározott feltételekkel);
d) szerződéses partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése a szerződés teljesítése céljából;
e) ügyfelek megrendeléseinek teljesítése;
f) vagyonvédelem, személyi biztonság;
g) törvényben meghatározott kötelezettség teljesítése céljából

Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont: érintett hozzájárulása
GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont: szerződés teljesítéséhez szükséges
GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont: jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges
GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont: jogos érdek, mindig érdekmérlegelés szükséges

Az egyes adatkezelési tevékenységek jogalapja:
a) a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont
b) kapcsolattartás: jogalap (a partnerek munkavállalóinak adatai esetében az adatkezelés) jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. Az adatkezelő jogos érdeke: üzletmenet folytonosság.
c) munkavállalók adatainak kezelése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b), c) pontok.
d) szerződéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont
e) marketing tevékenység: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.
Marketing tevékenység céljából facebook oldal is üzemel, azonban önálló adatbázis létrehozása, profilalkotás nem történik.
f) on-line regisztráció jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont
g) biztonsági kamera üzemeltetése jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. Az adatkezelő jogos érdeke: vagyonvédelem, munkavállalók esetében az Mt.-ben meghatározott munkáltatói jogos érdek.

Az érintett személyes adatainak jogos érdek alapján történő kezelése esetén érdekmérlegelést végzünk, melynek során:
– beazonosítjuk és rögzítjük a jogos érdeket
– beazonosítjuk és rögzítjük az érintett érdekeit és jogait
– szükségesség és arányosság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, korlátozott tárolhatóság elve alapján mérlegelés
– tájékoztatjuk az érintettet az érdekmérlegelésről

Az érintettnek tiltakozási joga van, mely alapján a személyes adatot nem kezeljük tovább, kivéve, ha az adatkezelést kényszerítő ok indokolja (pl. munkaviszonnyal összefüggésben szükségszerűen kezelendő adatok esetén)
Nem áll fenn kényszerítő indok direkt marketing esetén, tiltakozás esetén az adatokat törölni kell. (Direkt marketingbe tartoznak azok a reklámok, amelyek közvetlenül keresik meg potenciális ügyfeleiket. Ez történhet elektronikus úton, telefonhívással, postán keresztül stb. Minden egyes módszerre speciális szabályok is érvényesek. Az érintett itt a reklám címzettje lesz, azaz az a személy, akihez a reklám eljut, illetve irányul. Az érintett személyes adatait pl. egy honlap vagy webáruház üzemeltetője kezelheti.)

Az adatkezelés időtartama

A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább 8 évig megőrizzük. A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje 8 év.
A munkaviszony alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje: 50 év.
A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat megszűnését követő 1 év.
Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: 5 év.

III.

Érintetti jogok:

A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak.

a) hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);
b) amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;
c) törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);
d) az adat kezelésének korlátozása;
e) a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
f) személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;
g) bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy
h) tiltakozás a személyes adat használata ellen.

IV.

Adatvédelmi incidens:

Az adatbiztonság olyan sérülése, mely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
Társaságunk biztosítja az adatkezeléshez kapcsolódó kockázat mértékének megfelelő adatbiztonságot, melynek sérülése esetén késedelem nélkül, de legkésőbb a tudomásra jutástól számított 72 órán belül adatvédelmi tisztviselőnk, vagy ennek hiányában az adatkezelő/adatfeldolgozó vagy képviselője bejelentést tesz a felügyeleti hatóságnak és tájékoztatja az érintettet is.
Társaságunk az adatvédelmi incidens tudomására jutását követően haladéktalanul megteszi a szükséges biztonsági intézkedéseket az adatvédelmi incidens alapját adó sérülés megszüntetése, helyreállítása céljából.
Az érintettet értesítjük a megtett intézkedésekről és azok eredményéről.

V.

Jogorvoslati tájékoztatás:

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH, címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu). Az érintett panaszt nyújthat be a NAIH-hoz amennyiben álláspontja szerint a rá vonatkozó személyes adat kezelés nem felel meg a jogszabályi kötelezettségeknek.
A NAIH döntése ellen bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető.

VI.

Tájékoztatás a nyilvántartásokról:

Társaságunk az adatok kezelését és feldolgozását jogszerűen, átláthatóan és ellenőrizhetően végzi, mely célok elérése érdekében az alábbi nyilvántartásokat vezeti:

1. adatkezelések nyilvántartása
a GDPR hatályba lépéséig az Infotv. 65§ alapján a NAIH vezeti
tartalma:
– sorszám
– tevékenység
– kezelt adatok
– adatkezelési cél
– adatkezelési jogalap
– tárolás módja és ideje
– adatkezelő neve és elérhetősége
– adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége
– adattovábbítás, címzettek
– technikai és szervezési intézkedések
az adatkezelés nyilvántartását tevékenységenként külön kell vezetni.

2. az adattovábbítás nyilvántartása
tartalma:
– sorszám
– dátum
– címzett
– harmadik országba történő adattovábbítás
– személyes adatok köre
– adatkezelés, feldolgozás célja
– adatkezelés, feldolgozás jogalapja
– adatkezelő neve és elérhetősége
– adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége
– technikai és szervezési intézkedések
– adattörlésre előirányzott határidő
– jogszabályban meghatározott egyéb adatok (pl. könyvvizsgáló kamarai azonosítója)

3. adatkezelés megszüntetésének nyilvántartása
tartalma:
– sorszám
– kérelem időpontja
– érintett neve, azonosító adata
– kérelem tartalma
– intézkedés megnevezése
– intézkedés dátuma
– adatkezelő neve és elérhetősége
– adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége

4. adatvédelmi incidensek nyilvántartása
tartalma:
– sorszám
– incidens ideje
– incidens megnevezése
– érintettek köre
– érintett személyes adatok
– incidens hatása
– intézkedések
– adatkezelő neve és elérhetősége
– adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége

5. érintetti és hatósági megkeresések és az arra adott válaszok nyilvántartása
tartalma:
– sorszám
– megkeresés tárgya és ideje
– érintettek köre
– érintett személyes adatok
– intézkedések
– adatkezelő neve és elérhetősége
– adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége

6. adatvédelmi tisztviselő tevékenységének nyilvántartása
tartalma:
– sorszám
– tevékenység ideje
– tevékenység
– megfelelés-ellenőrzés
– hatásvizsgálat-észrevétel
– felügyeleti hatósági együttműködés

7. „eltévedt” adatok, megkeresések nyilvántartása
tartalma:
– sorszám
– beérkezés ideje
– kérelem tárgya
– intézkedés (pl. visszaküldés)
– adatkezelő neve és elérhetősége
– adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége

8. előzetes adatvédelmi hatásvizsgálat nyilvántartása
tartalma:
– sorszám
– hatásvizsgálat ideje
– műveletek leírása, adatkezelési cél, jogos érdek
– szükségesség, arányosság vizsgálata
– kockázatok elemzése, kezelése
– adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége
– adatvédelmi tisztviselő véleménye
Kelt: Zalaegerszeg, 2018. május 25.

______________________________
INIT 2000 Kft. mint
adatkezelő/adatfeldolgozó
képviseletében: Kontár László.